Реферати

писане на реферат

В реферата обикновено се разглежда една дадена  тема,от книга или се прави съпоставка на идеите на различни автори. Реферата винаги е построен точно като в него се включва увод , изложение и заключение. В реферата най-често се излагат и перефразират основните идеи на автора, вадят се по-важните заключения.

Какво е реферат?

Първоначално  е написано съдържание - а не откъс от по-голямата работа - и обикновено съдържа ключови думи, които се намират в самия документ. Реферата е полезен, защото позволява на хората, които обмислят да прочетат статията, бързо да решат дали тя представлява интерес за тях или какво търсят

Описателен

 Описателният  реферат споделя типа информация в статията в кратко реферат от обикновено 100 думи или по-малко. Той включва ключови думи от статията, но не предоставя заключенията от изследването.

Информативен

Информативният реферат предоставя всичко, включено в описателното реферат, както и резултатите и заключенията от изследването. Авторът включва и обяснява основните аргументи, както и резултатите и доказателствата, които са намерени

 Как да напиша реферат?

 Ето основните стъпки, които трябва да следвате, когато пишете реферат:

Прегледайте изискванията. Помислете за вашата аудитория и публикация. Определете вида на реферата. Обяснете проблема. Обяснете методите си. Опишете резултатите си. Дайте заключение. Прегледайте изискванията

. Обяснете проблема. Това се отнася до конкретния проблем, който вашето изследване разглежда или се опитва да разреши. Идентифицирайте основното си твърдение или аргумент и обхвата на вашето проучване, независимо дали е нещо конкретно или общ проблем. След това ще обясните методите, които сте предприели, за да завършите вашето проучване, включително изследванията, които сте провели, променливите, които сте включили и вашия подход. Включете всички доказателства, които сте имали в подкрепа на твърдението си.  

Опишете вашите резултати.

 Това ще бъде включено само в информативно реферат. Когато включите това, ще споделите общите констатации и отговори, до които сте стигнали в резултат на вашето проучване.

 Дайте заключение

 Завършете обобщението си, като разгледате значението на вашите констатации и важността на статията. Докато ще използвате заключение и в двата вида рефератта, само в информативния реферат ще обсъждате последиците от вашата работа. Какво представлява структурата на IMRaD? Структурата на IMRaD е начин за структуриране на научна статия. За разлика от рефераттата, които са написани за статии в социалните науки, форматът IMRaD не включва теоретична глава. IMRaD означава: Въведение Във въведението вие показвате, че сте запознати с областта на обучение и съществуващите изследвания, които вече съществуват в тази област. Вашето въведение трябва да включва обобщение на съществуващото изследване, вашата теза, теория (ако е приложимо) и въведение към текущата ситуация. Метод Тази глава трябва да покаже как сте приложили валидни и надеждни методи, за да постигнете своите резултати. Тук ще обясните вашето проучване, професионална намеса и какво сте направили или не. Резултати Голяма част от вашата статия трябва да бъде посветена на резултатите и данните, които сте разкрили.